Til forsiden

Fylkesstatistikk for Oppland

Arealstatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3.
CorineDekarProsent
By/tettbygd areal med åpen struktur112425.81
Industri og handelsområder121294.30.7
Områder tilknytta veg/jernbane122676.81.5
Havneområder1230.10
Massetak/dagbrudd13156.50.1
Grønne by/tettstedsareal (Kirkegårder)1416.90
Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. Campingplasser)14257.20.1
Åker og fulldyrka eng/beite2113579.98
Naturlig og overflatedyrka eng/beite231277.30.6
Lauvskog3113864.48.7
Barskog3123859.88.7
Blandingsskog313422.20.9
Strand, dyner og sandflater33161.10.1
Fjell i dagen / blokkmark33212.80
Områder med sparsom vegetasjon3336104.213.7
Myr4122610.25.9
Elver/kanaler5116579.414.8
Sjøer,vann og tjern5121119825.1
Gruntvannsområder i elver/vann5134485.110.1
SUM44571.7100.0

Samlestatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
CorineDekarProsent
Bebygd og annet opparbeidet areal11517.63.4
Jordbruksareal23856.98.7
Skog og annen fastmark314324.532.1
Våtmarker42610.25.9
Vann522262.549.9
Ikke kartlagt900
SUM44571.7100.0

Statistikken er beregnet på grunnlag av 22 delta
Lite berørte : 15
Middels berørte :7
Mye berørte :0


Til toppen
Sist oppdatert 2010 av Geodatasenteret AS, Arendal