Til forsiden

Fylkesstatistikk for Buskerud

Arealstatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3.
CorineDekarProsent
By/tettbygd areal med åpen struktur1121042.42.6
Industri og handelsområder12120.90.1
Områder tilknytta veg/jernbane122660.51.7
Massetak/dagbrudd131197.60.5
Grønne by/tettstedsareal (Kirkegårder)1417.40
Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. Campingplasser)14258.60.1
Åker og fulldyrka eng/beite21110282.325.9
Naturlig og overflatedyrka eng/beite2312250.6
Lauvskog3113434.98.6
Barskog312822520.7
Blandingsskog3131354.63.4
Fjell i dagen / blokkmark3320.80
Områder med sparsom vegetasjon3331454.23.7
Ferskvannsvåtmark411105.80.3
Myr4121005.32.5
Elver/kanaler5116090.515.3
Sjøer,vann og tjern5125145.912.9
Gruntvannsområder i elver/vann513235.40.6
Hav og sjøområder523210.30.5
SUM39757.4100.0

Samlestatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
CorineDekarProsent
Bebygd og annet opparbeidet areal11987.35
Jordbruksareal210507.626.4
Skog og annen fastmark31446936.4
Våtmarker41111.32.8
Vann511682.129.4
Ikke kartlagt900
SUM39757.4100.0

Statistikken er beregnet på grunnlag av 18 delta
Lite berørte : 6
Middels berørte :12
Mye berørte :0


Til toppen
Sist oppdatert februar 2010 av Geodatasenteret AS, Arendal