Til forsiden

Fylkesstatistikk for Aust-Agder

Arealstatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3.
CorineDekarProsent
By/tettbygd areal med åpen struktur1125.30.2
Områder tilknytta veg/jernbane12233.91
Massetak/dagbrudd1314.40.1
Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. Campingplasser)142481.4
Åker og fulldyrka eng/beite211166.14.8
Naturlig og overflatedyrka eng/beite2310.60
Lauvskog31148.11.4
Barskog312439.512.8
Blandingsskog31357.11.7
Fjell i dagen / blokkmark3320.80
Områder med sparsom vegetasjon333336.49.8
Ferskvannsvåtmark41112.80.4
Myr412229.36.7
Elver/kanaler511536.515.6
Sjøer,vann og tjern5121096.431.9
Gruntvannsområder i elver/vann513420.212.2
SUM3435.5100.0

Samlestatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
CorineDekarProsent
Bebygd og annet opparbeidet areal191.72.7
Jordbruksareal2166.74.9
Skog og annen fastmark388225.7
Våtmarker4242.17
Vann5205359.8
Ikke kartlagt900
SUM3435.5100.0

Statistikken er beregnet på grunnlag av 3 delta
Lite berørte : 2
Middels berørte :1
Mye berørte :0


Til toppen
Sist oppdatert februar 2010 av Geodatasenteret AS, Arendal