Elvedelta

Til forsiden

  Metode for kategorisering av elvedelta sett i forhold til inngrep

  Et lite berørt delta vil få en poengsum på maksimum 100 poeng.

  Inngrepstype (IG)

  Inngrepets omfang

  Inngreps
  poeng

  Detaljer om inngrepet

  Poeng
  justering

  IG 1
  Vassdragsreguleringer

  Vassdraget er ikke regulert

  0

     
   

  Vassdraget er regulert

  -10

     

  IG 2
  Forbyginger, utfyllin-ger og massetak

  (i vannstrengen, og ut i tidevannssonen)

  20% ELLER MINDRE av vannkonturens lengde ved lavvann, er berørt av slike inngrep.

  0

     

   

  Mellom 20% og 35%, av vannkonturens lengde ved lavvann, er berørt av slike inngrep

  -20

   

   

   

  Mellom 35% og 50%, av vannkonturens lengde ved lavvann, er berørt av slike inngrep

  -30

   

   

   

  50% eller mer av vannkonturens lengde ved lavvann, er berørt av slike inngrep.

  -50

   

   

  IG 3 / IG 3+
  Arealendringer ved lettere inn grep på land (intensivt dyrket jordbruksareal, par-ker o.l.) eller tyngre inngrep (bebyggelse, anlegg, samferdsel etc)

  <P>20% eller mindre av deltaarealet (på land) er berørt av slike inngrep

  evt. Mer enn 100 daa.

  0

     

   

  Mellom 20% og 50% av deltaarealet (på land) er berørt av slike inngrep.

  -30

  A)
  40 - 80% av det aktuelle arealet er berørt av tyngre inngrep

  +10

  B)
  40% eller mindre av det aktuelle arealet er berørt av tyngre inngrep

  +20

  50% eller mer av deltaarealet (på land) er berørt av slike inngrep.

  -50

  A)
  40 - 80% av det aktuelle arealet er berørt av tyngre inngrep

  +10

  B)
  40% eller mindre av det aktuelle arealet er berørt av tyngre inngrep

  +20

   Klassifisering etter inngrepsgrad:

   Lite berørt

   100-80 poeng

   Middels berørt

   70-30 poeng

   Mye berørt

   < 30 poeng

   Hvis delta som kommer inn under kategorien sterkt berørt består av minst 100 daa. (LAND- OG GRUNTVANNSAREAL) uberørt areal, flyttes deltaet fra denne til kategori middels.

   • Ubearbeidet beitemark, åkerholmer, randsoner o.l. regnes ikke som intensivt nytta jordbruksareal.


Til toppen
Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret AS, Arendal