Elvedelta

Til forsiden
    REGINE, REGIster over NEbørfelt REGINE er et landsomfattende register over nedbørfelt. Form og størrelse på REGINE-enhetene bestemmes av vannskillene og av knutepunkt i vassdraget (samløp med viktige sideelver, innsjøer, magasiner m.v). Inndelingen viser på denne måten strukturen i det hydrologiske systemet. REGINE er arealbasert, dvs. det er flater som er registerenheter. Hele landet er med i registeret.

    Inndelingen av Norge i nedbørfelt er hierarkisk ordnet i etasjer, med en stadig finere inndeling på lavere nivåer. De største enhetene er de 262 vassdragsområdene, mens på laveste nivå er det pr.1997 inndelt 20000 enheter. REGINE-tabellen inneholder både de minste enhetene på laveste nivå, og alle aggregerte enheter på høyere nivåer. REGINE-nummeret gir informasjon om strukturen i vassdragene og avrenningsfeltene.

    REGINE-nummeret er en hydrologisk stedfesting, og finnes i NVEs tabeller for Inngrep, Referanser, Konsesjoner, Verneplaner og Vassdragselementer.

    Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)


Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret AS, Arendal